Eettiset ohjeet

EATA – Etiikka ja ammatinharjoittaminen

1.  EATA:n eettinen toimikunta
1.1 Toimivalta
1.2 Työnkuva

2. EATA:n eettinen säännöstö
2.1 Eettisen ohjeen ydin
2.2 Perusarvot
2.3 Keskeiset eettiset periaatteet

3. Eettiset säännöt

4. Ammatillisen toiminnan toimintaperiaatteet
4.1 Nimikkeet
4.2 Mainonnan perusperiaatteet
4.3 Toimintaperiaatteet ja ohjeet TA tuotemerkin käytöstä
4.4 Suositukset ammatillisesti hyvistä tavoista

5. Toimintakäytännöt neuvontaa, sovittelua ja välimiesmenettelyä varten
5.1 Toimintakäytännöt neuvontaa varten
5.2 Toimintakäytännöt sovittelua varten
5.3 Toimintakäytännöt välimiesmenettelyä varten

1. EATA:n eettinen toimikunta

EATA on kansallisten järjestöjen katto-organisaatio. Yksilöt ovat jäseninä kansallisten organisaatioidensa kautta. EATA:n jäsenjärjestöillä tulee olla omat eettiset toimielimensä. Kansalliset järjestöt ratkaisevat itse ongelmansa. Siksi on järkevää, että EATA:n Eettinen toimikunta tarjoaa apua eettisissä kysymyksissä kansallisille järjestöille. Jos ne esimerkiksi tarvitsevat sovittelua prosessissaan, jos niillä ei ole riittävän puolueettomia henkilöitä hoitamaan eettistä kysymystä, jos ne tarvitsevat apua eettisen toimikunnan muodostamisessa tai jos ne tarvitsevat neuvoja ja mielipiteitä.

Tämä tarkoittaa, että EATA:n eettisellä toimikunnalla on samanlainen rooli kuin ” prosessi facilitaattorilla ”, joka sovittelee tutkinto prosessissa. EATA:n eettinen toimikunta toimii läheisessä yhteistyössä kansallisten järjestöjen eettisten toimielimien kanssa. Siten EATA:n Eettisen toimikunnan työ on sovittelua ja konsultointia, ei asian vastuulleen ottamista.

1.1. Toimivalta

EATA:n Eettinen toimikunta on toimielin, jonka tehtävänä on turvata ammatillisten eettisten ohjeiden kunnollinen toteutus kansallisten järjestöjen tasolla.

EATA:n Eettinen toimikunta keskittyy ennaltaehkäisyyn ja kouluttamiseen, kuten keskustelut vaikeista aiheista, työpajat konferensseissa, tiedotteet ja artikkelit.

EATA:n Eettinen toimikunta tarjoaa apua jäsenilleen (kansalliset yhdistykset)

jos ne tarvitsevat työnohjausta, sovittelua, välimiesmenettelyä ja/ tai ”ulkopuolista neuvoa” prosessissaan.
jos ne eivät löydä riittävän puolueettomia henkilöitä tutkimaan tapausta.
jos ne tarvitsevat tukea (ja henkilöitä) perustamaan eettisen toimikunnan.

EATA:n Eettinen toimikunta voi myös konfrontoida jäseniään (kansallisia järjestöjä) tapauksissa, joissa prosessi ei ole ollut selkeä tai moitteeton.

EATA:n Eettinen toimikunta ei ole valitustuomioistuin eettisten tapausten sisällöstä.

EATA:n Eettinen toimikunta on prosessia edistävä taho kohdattaessa vaikeuksia eettisten asioiden käsittelyssä. Yhteydenottajana voi toimia mikä tahansa asiassa mukana oleva taho.

Silloin kun mistä tahansa syystä tämä prosessi (sovittelu, välimiesmenettely) epäonnistuu ja kaksi osapuolta ei löydä ratkaisua, EATA:n ja kansallisen eettisen toimikunnan ei pidä enempää tutkia asiaa. Osapuolet ovat vapaita viemään asiansa oikeuteen.

Eettinen toimikunta (kansallinen ja EATA:n) mukautuu oikeusistuimen tuloksiin ja – jos tarpeellista – muotoilee seuraamukset (kuten erottaminen jne.)

1.2. Työnkuva

EATA:n Eettinen toimikunta

Olla ammatillinen taho, jonne kansalliset yhdistykset voivat ohjata ja lähettää etiikkaan liittyviä kysymyksiä /tilanteita saadakseen niissä tukea.
Valmistella ja esittää ehdotuksia valtuustolle eettisissä asioissa.
Olla valitustaho EATA:n jäsenyhdistyksille ja jäsenillä menettelytapa kysymyksissä.
Työstää eettisiä periaatteita ja määritellä tarkasti vallitsevat periaatteet.
Toimikunnan jäsenet säilyttävät tarvittavan luottamuksellisuuden.
Luoda ja pitää yllä luottamusta TA:n etiikkaa kohtaan
Pitää yllä yhteydenpitoa eettisissä asioissa muiden tahojen kuten ITAA:n eettisen toimikunnan ja kansallisten yhdistysten kanssa.
Kerätä yhdistysten yleisrakenteellisia säädöksiä tiedostoon ja pitää sitä ajan tasalla.
Määritellä eettisiä toimintatapoja ja suuntaviivoja ja keskustella niistä sekä tiedottaa niistä kansallisille yhdistyksille.
Tarjota jäsenkunnalle opastusta auttamaan  tasavertaisuuden periaatteen käyttöönotossa ja eettisen ja sensitiivisen kulttuurien välisen toiminnan kehittämisessä.
Tarjota ennaltaehkäisyä eettisiin ongelmakohtiin.

2. EATA:n eettinen säännöstö

EATA:n eettinen säännöstö on tarkoitettu ohjenuoraksi kansallisille EATA:an  kuuluville järjestöille ja kaikille EATA:n jäsenille. Sen tarkoitus on auttaa psykoterapian-, ohjauksen/neuvonnan-, koulutuksen- ja organisaatioiden aloilla työskenteleviä EATA:n jäseniä toimimaan eettisesti. Jokaisen kansallisen yhdistyksen tehtävänä on soveltaa tätä säännöstöä johdonmukaisesti kansallisten eettisten ohjeiden kanssa. Lisäksi tämä säännöstö kertoo ihmisille siitä millaista käyttäytymistä he voivat odottaa näissä yhteyksissä tämän järjestön jäseniltä.

Tämä säännöstö korvaa kaikki EATA:n aiemmat eettiset säännöstöt. Kaikki ”eettisten sääntöjen” (katso 3.)  normit ovat sisällytetty säännöstöön, mutta uuden säännöstön painopisteenä on ammatillisen eettisen käyttäytymisen kriteerit.

EATA:an kuuluvat kansalliset organisaatiot ottavat EATA:n eettisen säännöstön käyttöönsä viitekehyksenä analysoidessaan määrättyjä tilanteita jäsenilleen. Jokaisen EATA:n jäsenen tulee tehdä ammatinharjoittamisestaan yhdenmukaista säännöstön kanssa. Jos näin ei tapahdu, tulee Kansallisen yhdistyksen pohtia seuraamukset.

Tämä säännöstö jakautuu kolmeen osioon: Ensimmäinen osio on johdattelu säännöstöön ja siinä tuodaan esiin etiikan keskeisiä näkökohtia; toinen osio on säännöstön ydin, jossa esitellään perustavien arvojen määritelmät ja niihin liittyvät eettiset periaatteet. Kolmas osio on arvojen ja periaatteiden sovellusta käytäntöön.

2.1. Eettisen ohjeen ydin

Etiikka on tiedonhaara, joka selkeyttää niitä perusarvoja, jotka auttavat ihmisyyden tiedostamisessa.

Arvot nousevat eksistentiaalisesta ja filosofisesta näkemyksestä, ne ovat päteviä kaikille ja vaikuttavat oman itsen ja muiden hyvinvointiin. Ne ovat yleismaailmallisia ja ylittävät sekä kulttuuriset normit että yksilöllisen ymmärryksen.

Eettiset periaatteet on johdettu arvoista ja ne ilmentävät omaksuttuja asenteita tarkoituksena muuttaa arvot käytännön toiminnan tasolle. Olemuksestaan johtuen periaatteet pitää tulkita kulttuuri huomioiden. Jotkut periaatteet voidaan ilmaista eri tavoin kahdessa eri kulttuurissa. Ne ovat myös päteviä jokaiselle, joka on suoraan tai epäsuorasti sidoksissa ammatinharjoittajaan.

Tässä osassa tietyt arvot ja eettiset periaatteet yksilöidään ja määritellään. Nämä arvot ovat keskeisiä kaikelle yksilön ja yksilöiden väliselle terveelle kehitykselle ja siksi niitä voidaan pitää keskeisinä ihmisoikeuksina. Sen vuoksi tässä ohjeessa olevat arvot ovat sopusoinnussa Kansainvälisen ihmisoikeuksien julistuksen kanssa2.

Eettiset periaatteet on määritelty lyhyesti. Ne tulee soveltaa käytäntöön ottamalla huomioon suoraan tai epäsuorasti mukana olevat henkilöt. Sen vuoksi jokaiseen periaatteeseen on liitetty lista mahdollisesta kohderyhmästä, joka on huomioitava, jotta toimitaan eettisesti suhteessa asiakkaaseen, itseen ammatinharjoittajana, kouluttajiin, kollegoihin, ympäristöön/yhteisöön.

2.2. Perusarvot

Arvo tarkoittaa sitä, mikä on oleellista yksilöille edistettäessä omaa ja muiden kehitystä ja ihmisenä toteutumista. Se sisältä viittauksen luonnonlakiin, joka auttaa ihmisiä käyttäytymään kunnioittavasti itseään ja muita kohtaan. Seuraavat yksilöidyt arvot ovat sidoksissa yksilön oikeuksiin ja sisältyvät kansainväliseen ihmisoikeuksien julistukseen.

Tämä viitekehys on myös johdonmukainen transaktioanalyysin eksistentiaalisen ja filosofisen näkökulman kanssa. Monet arvot ovat luonteeltaan sellaisia, että seuraavaa listaa ei tule pitää tyhjentävänä. Ottaen huomioon toimintojen monimuotoisuuden, EATA:n jäsenille keskeiset arvot ovat:

1. Ihmisarvo3

Jokainen ihminen on arvokas riippumatta sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta uskonnollisesta vakaumuksesta, etnisestä alkuperästä, fyysisestä tai psyykkisestä terveydestä, poliittisesta vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta jne.

2. Itsemääräämisoikeus4

Jokainen yksilö on vapaa päättämään omasta tulevaisuudestaan kansakunnan lakien puitteissa suhteutettuna omiin ja muiden tarpeisiin.  Jokainen yksilö voi oppia kokemuksesta olla vastuussa itsestään kuitenkin ottamalla huomioon luonnon ja muiden vapauden.

3. Terveys5

Ruumiillinen ja henkinen tasapaino on jokaisen henkilön oikeus ja siitä tulee pitää huolta aktiivisesti.

4. Turvallisuus6

Jokaisen henkilön on voitava olla ja kasvaa ympäristössä joka takaa turvallisuuden tunteen.

5. Vastavuoroisuus7

Koska yksilö elää ja kasvaa ihmissuhteiden maailmassa on hän vastavuoroisesti riippuvainen muiden hyvinvoinnista. Yksilöiden välille kehittyvästä riippuvuudesta rakentuu oma ja muiden turvallisuus.

Nämä arvot ovat suoraan yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat transaktioanalyysin harjoittajiin heidän omassa ammatillisessa toiminnassaan.

2.3. Keskeiset eettiset periaatteet

Koska  arvoilla on erityinen luonne ja merkitys yksilön kunnioittamisen ja oikeuksien takaajana, on välttämätöntä tunnistaa selkeät suuntaviivat arvoihin tiiviisti sidoksissa olevalle käyttäytymiselle. Eettiset periaatteet ovat johdettu arvoista ja ovat tarkoitettu osoittamaan, kuinka toimia hyvinvoinnin ja ihmisen kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Ne ohjailevat ja tarjoavat kriteerejä eettiselle käyttäytymiselle.

Käyttämällä arvoja lähtökohtana, on mahdollista määritellä joukko eettisiä periaatteita. Keskeiset ovat:

kunnioittaminen
voimaannuttaminen
turvaaminen
vastuullisuus
suhteisiin sitoutuminen

Auttamisammateissa eettiset periaatteet tulee kohdistaa monille alueille, jotta luodaan eettistä käyttäytymistä. Tärkeimmät alueet ovat:

asiakkaat
itse ammatinharjoittajana
koulutettavat
kollegat
inhimillinen ympäristö/yhteisö

Transaktioanalyysin harjoittajat harkitsevat jokaista arvoa ja niistä johdettuja eettisiä periaatteita ja itsetutkiskelun kautta päättävät, minkä asenteen ottavat ja miten käyttäytyvät kullakin mainitulla alueella. Ammatinharjoittaja analysoi jokaisen tilanteen katsoen eettisten periaatteiden vaikutusta käytännössä ja valitsee tapansa toimia huomioiden monet tekijät, kuten esimerkiksi asiakkaan, itsensä, ympäristönsä jne.

Jokaisen eettisen periaatteen lyhyen määritelmän jälkeen on luettelo huomioitavista tekijöistä. Tämä antaa ammatinharjoittajalle mahdollisuuden arvioida tilannetta ja ottaa vastuu valinnoistaan. Ensin on esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jotka on kehitetty vastauksena kuhunkin eettiseen periaatteeseen. Luettelo antaa kriteerit, jotka tulee olla sisäistettynä TA’a harjoitettaessa.  Tämä on tarkoitettu herättämään ammatinharjoittajaa pohtimaan, jotta eettiset periaatteet siirtyvät käytäntöön. Kyse ei ole tyhjentävästä listasta ja jokainen ammatinharjoittaja löytää oman vastauksensa katsomalla viittä huomioitavaa tekijää. Tämä mahdollistaa ammatinharjoittajia selkeyttämään toimintansa syy-yhteydet.

1.      Kunnioitus jokaista henkilöä kohtaan ihmisenä riippumatta mistään erityisluonteesta tai laadusta.

o   asiakkaita kohtaan: ammatinharjoittaja huomioi kokonaisvaltaisesti ja pyrkii ymmärtämään jokaisen yksilön näkökulmia. Ammatinharjoittaja auttaa henkilöä olemalla johdonmukainen näkökulmissaan. Ammatinharjoittaja tarjoaa parasta mahdollista palveluaan asiakkaalle. Ammatinharjoittaja tarjoaa turvallisen ja ammatillisen ympäristön ollen tietoinen asemansa voimasta, on huolellinen luotettavan ympäristön luomisessa välttäen tilanteita, jotka käyttävät jotakuta hyväksi jne.

o   itseään kohtaan: ammatinharjoittaja ottaa huomioon oman näkökulmansa /vaikeutensa / mieltymyksensä ja kääntyy toisen pätevän kollegan puoleen jos ei halua tai voi tiettyä asiakasta tai tilannetta itse hoitaa jne.

o   koulutettavia kohtaan: kouluttaja antaa sopivaa tukea tietoisena koulutettavien oppimistasosta , tarjoaa kaikki mahdolliset oppimisresurssit ja on avoin suuntaamaan omaa opettamistapaansa  soveltumaan koulutettavan oppimistarpeisiin jne.

o   kollegoita kohtaan: ammatinharjoittaja on tietoinen kollegoidensa ammattitaidosta ja huolenaiheiden ilmetessä ottaa puheeksi ne suoraan kyseisen kollegan kanssa. Kuultuaan vastauksen ammatinharjoittaja tekee itsenäisen arvion asiasta jne.

o   yhteisöä kohtaan: ammatinharjoittaja ottaa huomioon yhteisön kulttuurin erityispiirteet eikä pyri tyrkyttämään omia arvojaan jne.

2.      Voimaannuttaminen, joka painottaa yksilön kasvun edistämisen tärkeyttä.

o   asiakkaita kohtaan: ammatinharjoittajat sitoutuvat tekemään työtä kehittääkseen asiakkaidensa tietoisuutta omasta arvokkuudestaan, vastuullisuudestaan ja oikeuksistaan jne.

o   itseään kohtaan: ammatinharjoittajat ylläpitävät jatkuvaa koulutustaan omalla erityisalallaan laajentaakseen tietämystään ja huolehtiakseen ammatillisesta ja persoonallisesta kehittymisestään jne.

o   koulutettavia kohtaan: ammatinharjoittajat arvioivat koulutettaviensa pätevyyttä mahdollistaen sen, että he voivat laajentaa potentiaaliansa, kasvuansa, hyvinvointiansa jne.

o   kollegoita kohtaan: ammatinharjoittajat kunnioittavat kollegoittensa saavutuksia ja luovat tilaisuuksia laajentaa heidän ammattitaitoaan pyrkien jakamaan tietotaitoaan  sen sijaan että varjelevat mustasukkaisesti omia huomioitaan jne.

o   yhteisöä kohtaan: ammatinharjoittajat ajattelevat yksilön hyvinvoinnin lisäksi myös laajemmin koko yhteisön hyvinvointia jne.

3.      Turvaaminen viittaa huolenpitoon sekä itsestä että muista(fyysisesti, henkisesti jne.) ja

pitää sisällään jokaisen erityisyyden ja arvon.

o   asiakkaita kohtaan: ammatinharjoittajat tarjoavat tilanteeseen sopivia palveluita taaten turvallisen työskentely-ympäristön (kuten luottamuksellisuuden, fyysisen turvallisuuden, selkeän tiedon jos toimenpiteisiin liittyy riskejä), ja ovat tietoisia kaikista asiakkaan tuhoisista aikomuksista. He eivät tee tai ylläpidä ammatillista sopimusta jossa muu toiminta tai suhteet saattavat vaarantaa ammatillisen sopimuksen (G)¹²;  he säilyttävät luottamuksellisuuden vaikka terapeuttinen suhde on päättynyt (H) jne.

o   itseään kohtaan: ammatinharjoittajat huomioivat omat arvonsa ja oppimisprosessinsa ja kieltäytyvät työskentelemästä sellaisissa tilanteissa, jotka synnyttävät heissä sisäisen ristiriidan tai jotka edellyttävät korkeamman tason pätevyyttä; ammatinharjoittajat huolehtivat omasta turvallisuudestaan ja lopettavat suhteen asiakkaan kanssa jos kokevat minkäänlaista fyysistä tai henkistä syytä, joka heikentää kykyä työskennellä tehokkaasti ja ammattitaitoisesti asiakkaan kanssa. (K) jne.

o   koulutettavia kohtaan: ammatinharjoittajat rohkaisevat koulutettavia tunnistamaan omat mieltymyksensä ja rajoituksensa pystyäkseen suojelemaan itseään ja asiakkaitaan sopimattomilta tai haitallisilta interventioilta; he innostavat koulutettaviaan huolehtimaan henkilökohtaisesta ja ammatillisesta kasvustaan. Ammatinharjoittajat seuraavat koulutettaviensa henkilökohtaisia tapoja tehdä työtä ja osoittavat piirteitä, jotka häiritsevät koulutettavan omaa tai muiden turvallisuutta jne.

o   kollegoita kohtaan: ammatinharjoittajat ovat valmiita konfrontoimaan kollegoidensa loukkaavia lausuntoja tai toimintaa (B) jne.

o   yhteisöä kohtaan: ammatinharjoittajat tarjoavat asiakkaille palveluita olemassa olevia kansallisia lakeja noudattaen (I) jne.

4.      Vastuullisuus viittaa oman käyttäytymisen seurausten huomioonottamiseen asiakkaina,

kouluttajina, terapeutteina, ohjaajina, konsultteina jne.

o   asiakkaita kohtaan: ammatinharjoittajat tekevät selkeitä sopimuksia ja selkeyttävät   ammatillista suhdetta, kun asiakas on kyvytön tai haluton toimimaan autonomisesti ja vastuullisesti (E) he eivät käytä asiakastaan millään tavoin hyväkseen(F); he käyttäytyvät tavalla, joka ei aiheuta tahatonta tai harkittua haittaa asiakkaalle (C) jne.

o   itseään kohtaan: he harkitsevat asemansa vaikutusta asiakkaaseensa  ja ovat huolellisia tavassa, jolla he reagoivat edistääkseen asiakkaan hyvinvointia ja estääkseen hyväksikäyttöä jne.

o   koulutettavia kohtaan: ammatinharjoittajat ovat tietoisia koulutettaviensa oppimisen tarpeista ja takaavat heille tarpeelliset työkalut ja informaation oppimiseen; jos koulutettava ei ole halukas muuttamaan epäeettistä tilannetta, ammatinharjoittaja konfrontoi häntä ja päättää tarkat eettiset toimintatavat tilanteessa.

o   Kollegoita kohtaan: he hyväksyvät vastuun konfrontoida kollegoita, joiden toiminnasta  heillä on järkeenkäypä syy olettaa, että he käyttäytyvät epäeettisellä tavalla, ja jos he eivät löydä ratkaisua, raportoida kollegasta tarkoituksenmukaiselle eettiselle taholle.  (L) jne.

o   Yhteisöä kohtaan: ammatinharjoittajat pitävät ammatillisena vastuunaan huolehtia yhteisönsä psykologisesta ja fysiologisesta terveydestä jne.

5.      Sitoutuminen suhteisiin tarkoittaa aidon kiinnostuksen kehittämistä asiakkaidemme

hyvinvointia kohtaan.

o   Asiakkaita kohtaan: ammatinharjoittajat ottavat huolellisesti huomioon sen, miten yksilö on suhteessa muihin ihmisiin ja tarkastelevat heidän vaikutustaan siihen jne.

o   Koulutettavia kohtaan: ammatinharjoittajat opettavat koulutettaviaan ottamaan huomioon sen, miten heidän asiakkaansa ovat suhteessa muihin ihmisiin jne.

o   Itseään ja kollegoita kohtaan: he osallistuvat konferensseihin jakaen kokemuksiaan jne.

o   Yhteisöä kohtaan: ammatinharjoittajat ovat tietoisia ja aktiivisia yhteisössään, jne.

Eettiset periaatteet tukevat ammatinharjoittajia tekemään eettisiä päätöksiä. Eettiset periaatteet antavat heille mahdollisuuden arvioida erilaisia tilanteita niin, että valinta voi olla harkittu. Ammatinharjoittajat voivat kuitenkin joutua tilanteeseen, jossa ei ole mahdollista sovittaa yhteen kaikkia käytettävissä olevia periaatteita.  Tästä vaikeudesta huolimatta ammatinharjoittajien täytyy kuitenkin tarkastella tilannetta, ottaa huomioon erilaiset näkökulmat ja olla johdonmukainen päätöksissään.

Seuraava kaavio (kuvio, 1) on synteesi eettisen ohjeistuksen ytimestä. Siinä on kolme erilaista tasoa, joita käytetään arvioimaan tilanteita eettisestä näkökulmasta.

Taso yksi, Perusarvot – sovellettavissa jokaiseen ihmiseen ja ovat yleismaailmallisesti päteviä.
Taso kaksi, Eettiset periaatteet – edellyttävät kulturellista tulkintaa ja viittaavat eroihin eri  ammateissa .
Taso kolme, Kohderyhmä – ilmaisee ihmiset tai tilanteet, jotka on otettava huomioon eettisessä toiminnassa.

Perusarvot
Eettiset periaatteet
Kohderyhmä

+ Ihmisarvo

+ Itsemääräämisoikeus

+ Terveys

+ Turvallisuus

+ Vastavuoroisuus

+ Kunnioitus

+ Voimaannuttaminen

+ Turvaaminen

+ Vastuullisuus

+ Sitoutuminen suhteissa suhteeseen

+ Asiakas

+ Itse ammatinharjoittajana

+ Koulutettavat

+ Kollegat

+ Inhimillinen ympäristö/

yhteisö

Kuvio 1. Eettisen ohjeistuksen ytimen synteesi: kolme tasoa eettisen käytännön analysointiin

3.  Eettiset säännöt

Nämä eettiset säännöt on luotu EATA:n ja ITAA:n asianmukaisten julkilausumien pohjalta ja näitä voidaan käyttää eettisinä ohjenuorina kansallisille yhdistyksille.
Kansallinen järjestö voi peruuttaa jäsenyyden tai jäsenen koulutussopimuksen, mikäli hänen käytöksensä ei vastaa toimintaperiaatteita eikä hän ole halukas muuttamaan käyttäytymistään sen jälkeen, kun hänen kollegansa tai kansallinen järjestö on häntä huomauttanut.
A. EATA jäsen tunnustaa kaikkien ihmisten arvon. EATA jäsenten odotetaan toimivan sillä tavoin, etteivät he yllytä eivätkä passiivisesti hyväksy mitään syrjivää tai painostavaa käyttäytymistä.
B. EATA jäsenten tulee julkisissa lausunnoissaan pidättäytyä loukkaavista lausunnoista tai vihjailuista, jotka halventavat toisten jäsenten asemaa, pätevyyttä tai luonnetta pitäen mielessään vastuunsa EATA:n ja transaktioanalyysin edustajina. Toisaalta, suora henkilökohtainen ja objektiivinen kritiikki on tervetullutta.

C. EATA jäsenten tärkein turvallisuutta luova velvollisuus on tarjota parhaita mahdollisia palveluja asiakkaalle ja toimia niin, ettei aiheuta mitään tarkoituksellista tai huolimattomuudesta johtuvaa vahinkoa.

D. EATA jäsenten tulisi pyrkiä kehittämään asiakkaissaan tietoisuutta ja arvokkuuden, autonomian ja henkilökohtaisen vastuun mukaista toimintaa.

E. Eettinen transaktioanalyysin ammatinharjoittaminen sisältää asiakassuhteen, mikä perustuu ilmoitettuun sopimukseen. Sekä asiakkaalla että EATA jäsenellä pitää olla kyky ja aikomus täyttää sopimus. Kun asiakas on kykenemätön tai haluton toimimaan vastuullisesti tässä sopimuksenvaraisessa suhteessa, EATA jäsenen täytyy ratkaista tilanne sillä tavalla, ettei siitä aiheudu asiakkaalle mitään haittaa.

F. EATA jäsen ei hyväksikäytä ammatillista suhdetta millään tavoin, sisältäen, mutta ei rajoittuen vain taloudellisiin ja seksuaalisiin kysymyksiin. Seksuaaliset suhteet ovat kiellettyjä EATA jäsenten ja asiakkaiden sekä EATA jäsenten ja työnohjaajien ja kouluttajien välillä.

G. EATA jäsen ei ryhdy tai ylläpidä ammatillista sopimusta silloin kun muut toiminnat tai suhteet EATA jäsenten ja asiakkaiden välillä saattavat vaarantaa ammatillisen sopimuksen.

H. Sopimus määrittelee ammatillisen suhteen EATA jäsenen ja asiakkaan välillä. Tämä ammatillinen suhde päättyy sopimuksen purkamiseen. Kuitenkin, tietyt ammatilliset velvollisuudet jatkuvat sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Ne sisältävät, mutta eivät rajoitu vain seuraaviin:

– yhdessä sovitun luottamuksellisuuden säilyttäminen

– entisen suhteen minkäänlainen hyväksikäyttö

– mistä tahansa tarpeellisesta jälkihoidosta huolehtiminen.
I. EATA jäsenet toimivat ja toimittavat palveluita asiakkaille ja / tai koulutettaville vastuullisesti ja niin hyvin kuin osaavat. He ovat tietoisia sen maan tai osavaltion laeista, missä työskentelevät ja toimivat niiden mukaan.
J. Luodessaan ammatillisen suhteen, EATA jäsenet toimivat vastuullisesti tarjotessaan sopivan ympäristön asiakkaalle. He ottavat huomioon tilanteen vaatimat luottamuksellisuuden tekijät ja tarjoavat fyysisen asianmukaisen turvallisuuden, kyseessä olevan toiminnan vaatimukset huomioiden. Mahdollisen korkean riskin omaaville toimintatavoille edellytetään suostumus.
K. Jos EATA jäsenet tulevat tietoiseksi, että henkilökohtaiset tai lääketieteelliset ongelmat saattavat häiritä heidän kykyään jatkaa sopimukseen pohjautuvaa työsuhdetta, heidän tulee purkaa sopimus jollakin ammatillisesti vastuullisella tavalla, tai huolehtia siitä, että asiakkaalla on kaikki tieto mitä hän tarvitsee tehdäkseen päätöksen jatkaa työsopimusta.
L. EATA jäsenet hyväksyvät vastuun huomauttaa työtoveria, jos heillä on perusteltua syytä epäillä hänen toimivan epäeettisesti sekä, mikäli puuttuminen epäonnistuu, raportoida tästä asianmukaiselle ammatilliselle taholle.
M. EATA jäsenet, jotka käyttävät transaktioanalyysiä ammatissaan, osoittavat sitoutumisensa ajan tasalla pysymisestä sovellusalueensa kehityksessä, mm konferenssien, seminaarien, ammattikirjallisuuden avulla sekä ovat tietoisia jatkuvasti mitä TA yhdistyksissä tapahtuu.

4. Ammatillisen toiminnan toimintaperiaatteet

Seuraavat toimintaperiaatteet ovat EATA ja ITAA hyväksyneet.

4.1. Nimikkeet

A. Tutkinnon suorittanut transaktioanalyytikko voi käyttää seuraavia nimikkeitä. :
– Tutkinnon suorittanut transaktioanalyytikko ( ohjaus/neuvonta )
Certified Transactional Analyst (Counselling)

– Tutkinnon suorittanut transaktioanalyytikko ( kasvatus )
Certified Transactional Analyst (Education)

– Tutkinnon suorittanut transaktioanalyytikko ( organisaatiot )
Certified Transactional Analyst (Organisations)

– Tutkinnon suorittanut transaktioanalyytikko ( psykoterapia )
Certified Transactional Analyst (Psychotherapy)

B. Tutkinnon suorittaneet transaktioanalyytikot, joilla on pätevyys antaa työnohjausta tai ohjeita TA:ssa tai ovat kouluttautumassa sellaisiksi voivat käyttää seuraavia nimikkeitä tässä järjestyksessä:

– Transaktioanalyyttinen kouluttaja ja työnohjaaja
(Teaching and / or Supervising Transactional Analyst )

– Väliaikainen transaktioanalyyttinen kouluttaja ja työnohjaaja
(Provisional Teaching and / or Supervising Transactional Analyst )

Erikoistumisalue on myös määritelty.
4.2. Mainonnan perusperiaatteet

A  Ne, jotka ovat allekirjoittaneet koulutussopimuksen voivat käyttää seuraavia termejä: ”transaktioanalyytikko koulutuksessa” ( ohjaus / kasvatus, organisaatiot, psykoterapia ). Näitä termejä voi myös käyttää painetussa materiaalissa. Muita termejä ei saa käyttää.
B. Määritelmiä ”transaktioanalyyttinen ryhmä”, transaktioanalyyttinen hoito / ohjaus / psykoterapia” tai muita saman merkityksen omaavia määritelmiä ei saa käyttää ellei palvelun tuottaja ole tutkinnon suorittanut transaktioanalyytikko.
C. On parempi kirjoittaa EATA jäsenyystaso ja tutkinnon taso kokonaan painetussa materiaalissa (esitteet ym.) kuin käyttää vain alkukirjaimia, mitkä ovat tuskin ymmärrettäviä heille, jotka eivät tunne jäsenyys luokittelua. Suositeltuja esimerkkejä ovat: Koulutuksessa oleva (kyseisen maan järjestön) jäsen tai ”Tutkinnon suorittanut transaktioanalyytikko” tai ”Väliaikainen transaktioanalyyttinen kouluttaja ja työnohjaaja.
D. Termejä Transaktioanalyytikko (ohjaus/neuvonta, kasvatus, organisaatiot, psykoterapia), Väliaikainen transaktioanalyyttinen kouluttaja ja työnohjaaja ja Transaktioanalyyttinen kouluttaja ja työnohjaaja (ohjaus/neuvonta, kasvatus, organisaatiot, psykoterapia) voivat käyttää vain pätevöityneet jäsenet, jotka ovat saavuttaneet sen mukaisen aseman.
E. Vain Väliaikainen transaktioanalyyttinen kouluttaja ja työnohjaaja ja Tutkinnon suorittanut transaktioanalyyttinen kouluttaja ja työnohjaaja voivat tarjota TA koulutusta, minkä kansallinen järjestö, EATA tai ITAA tunnustaa johtavan Transaktioanalyytikoksi.
F. Lausunnot, mitkä edellyttävät tietyn kouluttajan puoltoa tai hyväksyntää ei saa tehdä; kouluttajan nimen käyttäminen korottamaan omaa asemaa ei pidetä ammatillisena käyttäytymisenä.
G. Jonkun toisen jäsenyys luokitusta ei saa käyttää lisäämään omaa pätevyyttä (esim. painetussa materiaalissa ). Koulutussopimuksessa täytyy tarkistaa mainostaminen vastuulliselta työnohjaajaltaan, varmistaakseen toimintaperiaatteiden mukaisesti toimimisen.
H. Jäsenet eivät saa käyttää mainoksia, mitkä väittävät esim. ”TA muuttaa elämäsi”, koska se on liioitteleva lupaus.
I. Järjestöt ( EATA, ITAA, kansalliset järjestöt ) tunnustavat henkilöitä, eivät tuotteita. Sen vuoksi ilmoitukset tuotteista ( esim. kirjat, nauhat, T-paidat ) täytyy pitää erillään koulutuksesta ja jäsenyys luokitus ilmoituksista.
J. Sanoja ”transaktioanalyysi” ei saa käyttää sillä tavalla, että yksityisellä tai järjestöllä olisi transaktioanalyysin käyttöön yksinoikeus.

4.3. Toimintaperiaatteet ja ohjeet TA tuotemerkin käytöstä

– TA tuotemerkki – kolme päällekkäistä ympyrää on Kansainvälisen transaktioanalyysi järjestön tuotemerkki. Tuotemerkki osoittaa rekisteröidyn ITAA / EATA jäsenyyden tai jäsenyyden molemminpuolisen tunnustamisen muussa kansainvälisessä organisaatiossa. Vain rekisteröidyt jäsenet voivat käyttää tuotemerkkiä painotuotteissa, käyntikorteissa, esitteissä jne.
– Kaikkien kolmen ympyrän täytyy olla halkaisijaltaan samankokoisia ja pystysuorassa.

– Kun ympyrät sisältävät tekstiä, ne sisältävät vain kirjaimet V, A, L ( ylhäältä alaspäin ) tai sanat Vanhempi, Aikuinen, Lapsi ( ylhäältä alaspäin ).

– Mitään muita sanoja, mitkä alkavat V, A, L ei saa käyttää ulottumaan ympyröiden ulkopuolelle.

– TA tuotemerkkiä ei saa yhdistää muihin symboleihin, joilla on uskonnollinen, poliittinen, filosofinen tai muu merkitys.
4.4. Suositukset ammatillisesti hyvistä tavoista

– Kouluttajat eivät saa hyväksyä koulutussopimuksia opiskelijoilta, joilla on sopimus toisen kouluttajan kanssa käymättä läpi asianmukaista sopimusneuvottelua ja sopimuksen siirtoa.
– Jäsenet eivät saa tavoitella toisten jäsenten koulutuksessa olevia tai asiakkaita.- Jäsenten tulee pysyä selkeästi avoimissa sopimuksissa asiakkaidensa ja jäsentovereidensa kanssa.
– Nimikkeiden tulee olla siinä muodossa miten ne on EATA:n ammatillisen toiminnan toimintaperiaatteissa määritelty. Tämä koskee kaikkea TSTA:n, PTSTA:n tai CTA:n käyttämää mainostamista tai lähettäjän nimen mainitsemista tai muuta mainostamista. Muita nimikkeitä ei saa käyttää, eikä mitään yhdistelmiä nimikkeistä saa käyttää. Mikäli päävastuullinen työnohjaaja kouluttaa ehdokkaita jollakin muulla sovellus alueella kuin hänen oma tutkintonsa, pitää siitä mainita erikseen, ja mikä tahansa poikkeama, minkä ITAA tai EATA on myöntänyt pitää mainita erikseen heidän virallisesta nimikkeestään.

5. Toimintakäytännöt neuvontaa, sovittelua ja välimiesmenettelyä varten

Kaikkea käsitellään luottamuksellisesti. Jos on tarpeen julkaista jotain, kaikilta osapuolilta kysytään hyväksyntä.

5.1. Toimintakäytännöt neuvontaa varten

Kansalliset järjestöt ja henkilöjäsenet voivat ottaa yhteyttä EATA:n eettisen toimikunnan puheenjohtajaan jos heillä on kysymyksiä eettisistä kysymyksistä tai toimintatavoista. Eettisen toimikunnan puheenjohtaja antaa neuvoja tai nimeää jonkun eettisen toimikunnan jäsenen käsittelemään asiaa. Kaikki neuvojen antamiseen liittyvä on luottamuksellista.
5.2. Toimintakäytännöt sovittelua varten
1. Jäsen tai järjestö ottaa yhteyttä eettisen toimikunnan puheenjohtajaan kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse ja kertoo tilanteen.

2. EATA:n eettisen toimikunnan puheenjohtaja auttaa jäsentä tai järjestöä selventämään tilanteen ja löytämään seuraavan asianmukaisen askeleen eteenpäin.

3. Tarpeen mukaan EATA:n eettisen toimikunnan puheenjohtaja ottaa yhteyttä myös toiseen osapuoleen tilanteen selventämisen vuoksi, apua pyytävän tahon luvalla. Tämä voi olla tarpeen, kun esim. puuttuu tietoa, on väärinymmärrystä tai huhuja.

4. Jos seuraava askel on sovittelu, EATA :n eettisen toimikunnan puheenjohtaja varmistaa, että molemmat osapuolet hyväksyvät sen.

5. Kun tämä on selvää, EATA:n eettisen toimikunnan puheenjohtaja (tai EATA:n eettinen toimikunta) ehdottaa sovittelijaa. Molempien osapuolten on hyväksyttävä sovittelijan valinta.

6. EATA:n eettisen toimikunnan puheenjohtaja ei ota sovittelijan roolia.

7. Molemmat osapuolet, välittäjä ja EATA.n eettinen toimikunta neuvottelevat selkeän sopimuksen tavoitteesta, aikataulusta, kuinka usein tavataan ja kustannusten jakamisesta.

8. Kun sovitteluprosessi on valmis, mukana olleet osapuolet ja sovittelija informoivat EATA:n eettisen toimikunnan puheenjohtajaa lopputuloksesta (yksi kaikkien osapuolten ja sovittelijan allekirjoittama kirje).

9. Niissä tapauksissa kun sovitteluprosessin tavoitetta ei saavuteta sovitussa ajassa, sovittelija informoi EATA:n eettisen toimikunnan puheenjohtajaa prosessin menossa olevasta tilanteesta. Hän voi tehdä EATA:n eettiselle toimikunnalle ehdotuksen seuraavasta askeleesta (esim. sovitteluprosessin jatkaminen / laajentaminen, välimiesmenettely tai tutkimus).

10. EATA:n eettinen toimikunta keskustelee ehdotuksesta ja määrää seuraavan askeleen. Jos he hyväksyvät sovitteluprosessin jatkamisen, neuvotellaan uusi sopimus. Jos ehdotus on ottaa seuraava askel (välimiesmenettely tai tutkimus), EATA:n eettinen toimikunta auttaa löytämään asianmukaiset henkilöt tai toimikunnan tutkimusta varten.

5.3.  Toimintakäytännöt välimiesmenettelyä varten
Tapa A:

Molemmat osapuolet tekevät yhdessä hyväksytyn sopimuksen välimiehestä. Välimies tekee päätöksen asiassa. Molempien osapuolten täytyy hyväksyä päätös.

Tapa B:

Molemmat osapuolet valitsevat henkilön edustamaan itseään. Nämä kaksi edustajaa sopivat kuka muu henkilö on välimies. Päätöksen asiassa tekevät nämä kolme henkilöä. Osapuolten täytyy hyväksyä päätös.
EATA:n eettisen toimikunnan rooli välimiesmenettelyssä:

Tukea välimiehen etsimisessä ja auttaa tekemään selkeitä sopimuksia. Yksityiskohtaisia toimintakäytäntöjä on saatavilla EATA:n eettisen toimikunnan kautta.
Kun välimiesmenettely on valmis, osapuolet ja välimies (-miehet) ilmoittavat sen EATA:n eettisen toimikunnan puheenjohtajalle (yhdellä, kaikkien allekirjoittamalla kirjeellä).
Välimiesmenettely on viimeinen mahdollinen toimenpide, minkä EATA:n eettinen toimikunta voi tarjota. EATAn Eettinen toimikunta ilmoittaa osapuolille, että tapaus on suljettu ja enempää väliintuloa ei voida tarjota.