TA-sanasto

TA-termien käännökset englannista suomeksi

Transaktioanalyysilla on oma sanastonsa, jonka suomenkielisistä käännöksistä olemme FinTA:n hallituksessa sopineet seuraavat, myös EATAn kotisivuilta löytyvät muodot:

English Finnish
A1 A1
A2 A2
A3 A3
Activity Toiminta
Adapted Child Mukautuva Lapsi
Adult Ego-State Aikuinen -minätila
Adult in the Child Aikuinen Lapsessa
After Script Jälkeen -käsikirjoitus
Agitation Agitointi
Allower Luvanantaja
Almost Script Melkein -käsikirjoitus
Always Script Aina -käsikirjoitus
Angular Transaction Kulmatransaktio
Antiscript Vastakäsikirjoitus
Area Alue
Attribution Ominaisuus
Authentic Feeling Alkuperäinen tunne
Autonomy Autonomia
Awareness Tietoisuus
Banal Script Lattea Käsikirjoitus
Basic Position Perusasema
Behavioural Diagnosis Käyttäytymisdiagnoosi
Blamer Syyllistäjä
Blocking Transaction Estävä transaktio
C1 L1
C2 L2
C3 L3
Cathexis Cathexis
Child ego-state Lapsi- minätila
Child in the Child Lapsi Lapsessa
Complementary Transaction Täydentyvät transaktiot
Con Koukku
Conditional Stroke Ehdollinen sively
Constancy Hypothesis Vakio hypoteesi
Constant Vakio
Contamination Kontaminaatio
Content Sisältö
Contract Sopimus
Controlling Parent Kontrolloiva Vanhempi
Counterfeit Stroke Epäaito sively
Counterinjunctions Käskyt
Counterscript Käänteinen käsikirjoitus
Critical Parent Kriittinen Vanhempi
Crossed Transaction Risteytyvä transaktiot
Crossup Hämmennys
Decision Päätös
Decisional Model Päätöksellinen malli
Delusion Harha
Despairer Epätoivoinen
Discounting Väheksyntä
Discount Matrix Väheksyntäkaavio
Doing Nothing Tehdä “ei mitään”
Drama Triangle Draamakolmio
Driver Hiostaja
Duplex Transaction Kaksisuuntainen transaktio
Early Decision Aikainen päätös
Egogram Egogrammi
Ego-state Minätila
Ego-state Model Minätila- malli
Electrode Elektrodi
Episcript Jälkikäsikirjoitus
Excluding Poissulkeminen
Exclusion Minätilan poissulkeminen
Executive Hallitseva
Existential Position Olemassaolon asema
First-Degree Ensimmäinen aste
First-Order Model Ensimmäisen tason malli
First Rule of Communication Ensimmäinen kommunikaatiosääntö
Formula G Kaavio P
Frame of Reference Viitekehys
Free Child Luonnollinen Lapsi
Function Toiminta
Functional Model Toiminnallinen malli
Gallows Hirteis
Game Peli
Game Peli
Game Formula Pelikaavio
Game Plan Pelisuunnitelma
Gimmick Syötti
Grandiosity Paisuttelu
Hamartic Script Tuhoisa käsikirjoitus
Historical Diagnosis Historiallinen diagnoosi
Incapacitation Kyvyttömyys
Incongruity Epäjohdonmukaisuus
Injunctions Kiellot
Integrated Adult Integroiva Aikuinen
Intimacy Läheisyys
Level Taso
Life Course Elämän suunta
Life Position Elämänasema
Life-Script Elämän käsikirjoitus
Little Professor Pikku Professori
Loser Häviäjä
Losing Script Häviäjän käsikirjoitus
Magical Parent Maaginen Vanhempi
Marshmallow-Throwing Liioittelevat sivelyt / “Karkinheittoa”
Martian Marsilainen
Miniscript Minikäsikirjoitus
Mode Tyyppi
Natural Child Luonnollinen Lapsi
Negative Stroke Negatiivinen sively
Never Script Ei koskaan -käsikirjoitus
Non-Winner Ei voittaja
Non-Winning Script Ei voittajan -käsikirjoitus
Nurturing Parent Hoivaava Vanhempi
Ogre (Parent) Hirviö
OK Corral OK-kaavio
Open-Ended Script Avoin loppu -käsikirjoitus
Options Valinnan mahdollisuudet
Overadaption Ylimukautuminen
P1 V1
P2 V2
P3 V3
PAC Model VAL malli
Parallel Transaction Samansuuntainen transaktio
Parent Ego-state Vanhempi -minätila
Parent in the Child Vanhempi Lapsessa
Passive Behaviour Passiivinen käyttäytyminen
Passivity Passiivisuus
Pastime Ajanviete
Payoff Palkkio
Permissions Luvat
Persecutor Syyttäjä / Ahdistaja
Phenomenological Diagnosis Fenomenologinen diagnoosi
Pig Parent Sikavanhempi
Plastic Stroke Epäaito sively
Positive Stroke Positiivinen sively
Prejudice Ennakkoluulo
Primary Driver Ensisijainen hiostaja
Process Prosessi
Program Ohjelma
Psychological-Level Message Psykologisen tason viesti
Racket Huijaus
Racketeering Huijaaminen
Racket Feeling Huijaustunne
Racket System Huijausjärjestelmä
Real Self Todellinen minä
Rebellious Child Kapinoiva Lapsi
Recognition-Hunger Huomion nälkä
Redecision Uusi päätös
Redefining Uudelleenmäärittely
Redefining Transaction Uudelleenmäärittävä transaktio
Rescuer Pelastaja
Response Vastaus
Ritual Rituaali
Rubberband Kuminauha
Script Elämän käsikirjoitus
Script Matrix Käsikirjoitusmatriisi
Script Message Käsikirjoitusviesti
Script Signal Käsikirjoitussignaali
Scripty Käsikirjoitusta mukaileva
Second-Degree Toinen aste
Second-Order (Structural Model) Toisen asteen (rakenteellinnen malli)
Second-Order Symbiosis Toisen asteen symbioosi
Second Rule of Communication Toinen kommunikaatiosääntö
Social Diagnosis Sosiaalinen diagnoosi
Social-Level Message Sosiaalisen tason viesti
Somatic Child Somaattinen Lapsi
Spontaneity Spontaanius
Stamp Bonusmerkki
Stimulus Ärsyke
Stimulus-Hunger Ärsykenälkä
Stopper Pysäyttäjä
Stroke Sively / huomionosoitus
Stroke Bank Sivelypankki
Stroke Economy Sivelytalous
Stroke Filter Sivelysuodatin
Stroke Quotient Sivelyosamäärä
Stroking Profile Sivelyprofiili
Structural Analysis Rakenteellinen analyysi
Structural Model Rakenteellinen malli
Structural Pathology Rakenteellinen patologia
Structure Rakenne
Sweatshirt T-paita
Switch Vaihto
Symbiosis Symbioosi
Tangential Transaction Sivuava transaktio
Third-Degree Kolmas aste
Third Rule of Communication Kolmas kommunikaatiosääntö
Time-Structuring Ajanjäsentäminen
Trading Stamp Bonusmerkkien kerääminen
Transaction Transaktio / Vuorovaikutus
Transactional Analysis Transaktioanalyysi
Transactional Analysis Transaktioanalyysi
Type Tyyppi
Ulterior Transaction Piilotransaktio
Unconditional Stroke Ehdoton sively
Until Script Sitten kun -käsikirjoitus
Vector Vektori
Victim Uhri
Violence Väkivalta
Winner Voittaja
Winning Script Voittajan käsikirjoitus
Witch (Parent) Noita (Vanhempi)
Withdrawal Vetäytyminen